23. listopadu 2023

Colt CZ Group SE zvýšila čistý zisk o 15,8 % na 1,5 miliardy Kč za prvních devět měsíců roku 2023

Praha (23. listopadu 2023) ― Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2023 končící 30. září.

Klíčové finanční údaje za prvních devět měsíců roku 2023:

▶     Výnosy Skupiny za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhly 9,9 mld. Kč, což je meziročně o 3,0 % méně oproti stejnému období roku 2022 z důvodu vyšší sezónnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizích měn, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech amerických.

▶     EBITDA upravená o mimořádné položky dosáhla za prvních devět měsíců roku 2023 výše 1,9 mld. Kč, tedy o 17,3 % meziročně méně.

▶     Čistý zisk po zdanění upravený o mimořádné položky dosáhl za prvních devět měsíců roku 2023 celkem 1,5 mld. Kč, což je o 1,5 % více než ve stejném období loňského roku.

▶       Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2023 snížil o 12,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhl 449 tis. prodaných kusů.

„Výsledky za prvních devět měsíců letošního roku jsou stále pod vlivem vyšší sezónnosti v segmentu ozbrojených složek, silné české koruny vůči USD a EUR a pokračujícího zpomalení komerčního trhu v USA, ovlivňující prodeje výrobků značky CZ. Tento vývoj pro nás není neočekávaný a reagovali jsme na něj řadou provozních a nákladových opatření. Oživení komerčního trhu ve Spojených státech amerických probíhá pomaleji, nežli jsme původně předpokládali, a proto jsme se rozhodli revidovat náš odhad celoročních výnosů a ukazatele EBITDA,komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Oproti výsledku k 30. září 2022 výnosy za prvních devět měsíců 2023 poklesly o 3,0 % na částku 9,9 mld. Kč, zejména z důvodu silné srovnávací základny roku 2022, vyšší sezónnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizí měny, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech.

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2023 vzrostly o 95,9 % na 1,7 mld. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech poklesly za prvních devět měsíců 2023 meziročně o 19,8 % na 4,6 mld. Kč vlivem zpomalení komerčního trhu v USA. Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců 2023 činily 1,4 mld. Kč, což je meziročně o 79,3 % více. Významná část těchto výnosů souvisí s podporou Ukrajiny ze strany kanadské vlády. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2023 se meziročně zvýšily o 13,6 %, na 1,3 mld. Kč.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za prvních devět měsíců roku 2023 o 112,0 % na 161,5 mil. Kč z důvodu nových zakázek pro ozbrojené složky, nicméně i přes tento nárůst zůstávají za očekáváním. Výnosy v Asii za prvních devět měsíců 2023 poklesly o 63,4 % na hodnotu 485,5 mil. Kč z důvodu realizace větších zakázek v segmentu ozbrojených složek v loňském roce. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2023 hodnoty 296,5 mil. Kč a meziročně poklesly o 9,1 %.

Podíl výnosů v jednotlivých regionech na celkových výnosech za prvních devět měsíců roku 2023 kontinuálně navázal na vývoj za celý rok 2022, kdy např. podíl výnosů z prodejů ve Spojených státech činil necelých 48 % z celkových výnosů a podíl výnosů z prodejů v ČR činil 13,2 %.

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny za sledované období podle regionu:

V tis. Kč

9 měsíců 2023

9 měsíců 2022

Změna v %

Podíl na celkových výnosech v %

ČR

1 715 846

875 946

95,9 %

17,3 %

USA

4 581 293

5 709 242

-19,8 %

46,2 %

Kanada

1 378 353

768 731

79,3 %

13,9 %

Evropa (vyjma ČR)

1 291 582

1 137 150

13,6 %

13,0 %

Afrika

161 512

76 185

112,0 %

1,6 %

Asie

485 462

1 326 471

-63,4 %

4,9 %

Ostatní

296 498

326 178

-9,1 %

3,1 %

Celkem

9 910 546

10 219 903

-3,0 %

100,0 %

 

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

9 měsíců 2023

9 měsíců 2022

Změna v %

Krátké palné zbraně

275 054

293 037

-6,1 %

Dlouhé palné zbraně

173 805

218 387

-20,4 %

Palné zbraně celkem

448 859

511 424

-12,2 %

 

EBITDA, upravená EBITDA[1] a provozní zisk

Ukazatel EBITDA se za prvních devět měsíců roku 2023 snížil ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 20,5 % na 1,7 mld. Kč, a to zejména z důvodu nižších výnosů spojených s vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů silné koruny na přepočet výnosů z cizích měn, a dále z důvodu poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech.

Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné položky za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhl výše 1,9 mld. Kč, což je o 17,3 % méně nežli v roce 2022. Ukazatel EBITDA za prvních devět měsíců roku 2023 byl upraven o mimořádné jednorázové náklady spojené s akvizicemi a z podstatné části s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za prvních devět měsíců roku 2023 výše 1,1 mld. Kč, což je meziročně o 24,4 % méně.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se za prvních devět měsíců roku 2023 meziročně zvýšil o 11,1 % a dosáhl hodnoty 1,9 mld. Kč. Tento růst souvisí s kladným finančním výsledkem Skupiny a ziskem z investic pod podstatným vlivem v souvislosti s akvizicí skupiny swissAA.

Zisk za období po zdanění / Upravený zisk za období[2]

Zisk za období po zdanění se za prvních devět měsíců roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zvýšil o 15,8 % a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Kč díky pozitivnímu vlivu výnosů z derivátových transakcí, které Skupina používá na zajištění kurzu české koruny vůči USD a EUR a zisku z investic pod podstatným vlivem v souvislosti s akvizicí skupiny swissAA.

Zisk za období po zdanění upravený o mimořádné položky se za prvních devět měsíců roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zvýšil o 1,5 % a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Kč.

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhly hodnoty 424,4 mil. Kč, meziročně o 4,9 % méně, a představovaly tak podíl 4,3 % z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2023 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2023).

Revize výhledu na rok 2023

Společnost očekává výrazný nárůst výkonu ve čtvrtém čtvrtletí 2023 a to i v souvislosti s realizací významných zakázek zákazníkům ze segmentu ozbrojených složek. Upravená výše výhledu celoročního hospodaření vypadá následovně:

V mil. Kč

Výhled

Meziroční změna v %

Výnosy

15 200 – 15 500

4,2 % – 6,2 %

Upravená EBITDA

3 000 – 3 300

-10,9 % až -1,9 %

Kapitálové výdaje Skupiny by v roce 2023 mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2023, což je v souladu se střednědobým výhledem.

Přílohou k této zprávě je zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka za období devíti měsíců od 1. ledna do 30. září 2023.

 

O společnosti Colt CZ Group SE 

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 76,2 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,8 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                           Kontakt pro investory

Eva Svobodová                                                                  Klára Šípová

ředitelka pro vnější vztahy                                                 Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                              Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                       Tel.: + 420 724 255 715

email: media@coltczgroup.com                                         email: sipova@coltczgroup.com[1] EBITDA za prvních devět měsíců roku 2023 upravená o mimořádné náklady spojené s akvizicemi a s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

[2] Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2023 upravený o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem a o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a náklady na emisi dluhopisů, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období a rovněž o zisk z investic pod podstatným vlivem souvisejícím s akvizicí swissAA. V roce 2022 byl čistý zisk upraven o náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem a také o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu.