Compliance program

Colt CZ Group SE

Colt CZ Group SE (dále také jen „Colt CZ“) je společně se svými dceřinými společnostmi jedním zpředních světových výrobců ručních palných zbraní a munice s celosvětovou působností. 

Naše společnost si je plně vědoma své odpovědnosti za pozitivní vývoj společnosti a v rámci své činnosti striktně jedná v souladu se zákony všech území, na nichž působí. Zároveň také dbá dodržování povinnosti důsledného zachovávání principů a zásad morálky, etiky, férové soutěže, spolupráce a sociální sounáležitosti a v neposlední řadě ekologie a trvale udržitelného rozvoje.

K uvedení těchto zásad a principů v život jsme přijali Compliance program, prostřednictvím kterého je zajišťováno zavedení daných pravidel v rámci společnosti.

Díky compliance programu prostupují tato pravidla do faktického fungování společnosti a slouží jak preventivně, kdy je jejich účelem předcházení jednání, které by bylo v rozporu s právem a s deklarovanými zásadami a principy, tak represivně, kdy srozumitelnou formou stanovuje následky nežádoucího jednání.

Základním kamenem compliance programu a zároveň univerzální příručkou definující elementární standardy chování je Etický kodex. Pravidla v něm uvedená je třeba mít na paměti jako východiska, zejména v případě mravních dilemat. Prvky Etického kodexu jsou patrné ve veškerých navazujících instrumentech compliance programu jako jsou specifické zásady (boj proti korupci, ochrana osobních údajů, soutěžněprávní jednání), pokyny či různá sdělení.

Compliance program funguje nejen v rámci společnosti Colt CZ Group SE, ale snahou Colt CZ je také dodržování daných zásad ve všech společnostech z rodiny, které Colt CZ spojuje.

Zachovávání pravidel stanovených compliance programem je závazné nejen pro zaměstnance či jiné osoby z rodiny Colt CZ, vyžadujeme zároveň, aby veškeré subjekty, jakkoliv spolupracující s Colt CZ zastávali totožné morální hodnoty, a jako projev této vůle přistoupili na pravidla tohoto programu.

Děkujeme, že jednáte v souladu s uvedenými principy a zásadami, a svým jednáním tak přispíváte k fungování práva a morálky v rámci firemní kultury.

Představenstvo společnosti Colt CZ Group SE

 

POPIS COMPLIANCE PROGRAMU

1. Účel programu

Compliance program společnosti Colt CZ Group SE (dále jen „Colt CZ“) je určen k tomu, aby umožnil společnosti Colt CZ dodržovat příslušné zákony a interní předpisy mající za cíl vyvíjet podnikatelskou činnost etickým a právně bezvadným způsobem. Níže uvedené pojednání identifikuje a popisuje rámcové dokumenty a instrumenty compliance programu, shrnuje oblasti compliance, které program zahrnuje, vysvětluje systematiku compliance instrumentů, včetně přístupu ke školení a internímu auditu.

2. Rozsah a platnost

Compliance program se v celém rozsahu vztahuje na Colt CZ, jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, představenstvo a členy představenstva, dozorčí radu a členy dozorčí rady, výbor pro audit a členy výboru pro audit, osoby ve vedoucím postavení v rámci Colt CZ, které jsou oprávněny jménem nebo za Colt CZ jednat, osoby ve vedoucím postavení v rámci Colt CZ, které u Colt CZ vykonávají řídící nebo kontrolní činnost (dále jen „dotčené osoby“).

Compliance program je adresován jak dotčeným osobám Colt CZ, tak dále také všem dalším subjektům zejména společnostem skupiny Colt CZ, tj. obchodním společnostem ovládaných přímo i nepřímo obchodní společností Colt CZ, obchodním společnostem řízených obchodní společností Colt CZ, které tímto Colt CZ vyzývá k implementaci uceleného compliance programu.

3. Popis rámcových compliance instrumentů

Důslednost při dodržování compliance programu

Colt CZ důsledně dodržuje pravidla a zásady stanovené compliance programem. Colt CZ propaguje zásady etického jednání a motivuje dotčené osoby k jejich dodržování. V případě porušení daného pravidla Colt CZ podnikne vůči dotčeným osobám příslušná opatření.

Etický kodex

Kodex chování vysvětluje základní principy chování dotčených osob Colt CZ a skupiny společností Colt CZ.

Specifická pravidla pro zaměstnance pro jednotlivé oblasti compliance

Tyto manuály poskytují zaměstnancům a dotčeným osobám praktické vodítko, navržené pro podporu cílů Colt CZ a skupiny společností Colt CZ dodržovat příslušná právní a morální pravidla v následujících oblastech compliance: protikorupční pravidla, hospodářská soutěž, ochrana osobních údajů.

Útvar compliance

Funkční personální obsazení zahrnující pozici compliance officera pověřeného představenstvem společnosti, jehož odpovědností je fungování, dohled a zdokonalování compliance programu.

Sledování právních předpisů a osvědčených postupů v oblastech upravených compliance programem

Colt CZ systematicky monitoruje všechny změny normativních požadavků a jejich uplatňování. S přihlédnutím k výsledkům tohoto sledování a na základě osvědčených postupů přijímá opatření a do upravených pravidel compliance přijímá změny.

Pravidelné hodnocení rizik

Colt CZ pravidelně provádí přezkoumání pravidel jednotlivých oblastí compliance a snižuje související rizika a také posuzuje účinnost stávajícího compliance programu.

S přihlédnutím k výsledkům podniknutých opatření a v případě potřeby Colt CZ stávající pravidla doplní, rozvine a zavede další zásady.

Whistleblowing 

Whistleblowing (hvízdání na píšťalku) představuje soubor opatření vedoucí k odhalení neetického jednání spočívající v poskytnutí informací osobám nebo subjektům (útvaru compliance), které mohou oznamovanou skutečnost prověřit, řádně prošetřit a případně zakročit (tzv. Linka compliance).

Školení a informovanost

Jednou ze základních podstat fungování compliance programu je informovanost a povědomí dotčených osob o zásadách a pravidlech stanovených pro jednotlivé oblasti compliance. Za tímto účelem Colt CZ poskytne odpovídající školení pro specifické oblasti compliance všem zaměstnancům a dotčeným osobám. Školení je organizováno v souladu s profilem rizika Colt CZ a je adekvátní odpovědnosti daného zaměstnance.

4. Shrnutí oblastí compliance

Protikorupční pravidla

Protikorupční zákony kriminalizují korupci a nepatřičný vliv namířený vůči někomu, kdo má důvěru, aby jednal z pověření ostatních. Porušení může vést k vysokým peněžitým trestům, trestu odnětí svobody fyzických osob a v neposlední řadě trestu zrušení právnické osoby. Protikorupční pravidla poskytují vodítko a omezení v jednání s veřejným a soukromým sektorem, týkající se např. pohostinnosti, firemních akcí, darů a charitativní činnosti.

Hospodářská soutěž

Zákony pro ochranu hospodářské soutěže podporují nebo usilují o udržení hospodářské soutěže na trhu pomocí regulace jednání, které hospodářskou soutěž narušuje. Zásady compliance ve vztahu k hospodářské soutěži poskytují vodítko k jednání s konkurenty, dodavateli, distributory a zákazníky a pro zabránění zneužití postavení na trhu.

Ochrana osobních údajů

Zákony na ochranu osobních údajů vyžadují, aby zpřístupnění a zpracovávání informací, souvisejících se zaměstnanci, zákazníky nebo dalšími jednotlivci, probíhalo způsobem, který chrání soukromí. Pravidla pro ochranu osobních údajů poskytují vodítko pro důležité problémy ochrany osobních údajů, včetně shromažďování a zpracovávání dat, přístupu a zadržování dat a rovněž kvality, důvěrnosti a bezpečnosti dat.

 

WHISTLEBLOWING (LINKA COMPLIANCE)

S vědomím povinnosti kontrolovat a rozvíjet dodržování právního řádu a morální a etické zásady Colt CZ zavedla jednotný systém sdělování podnětů k prověření neetického jednání, prostřednictvím kterého může kdokoliv (zaměstnanec, zákazník, partner, atd.) takové jednání sdělit.

Za neetické jednání Colt CZ považuje zejména:

 • porušování právních předpisů a compliance zásad,
 • podvodné, nesprávné a nekorektní vedení účetní evidence a výkazů, účetních závěrek, zkreslování a ovlivňování auditu,
 • porušování pravidel hospodářské soutěže,
 • jednání vedené při střetu zájmů,
 • zneužití obchodního tajemství
 • jednání podporující korupci nebo k ní přímo vybízející, samotné korupční chování,
 • zpronevěru a krádeže finančního a movitého majetku,
 • nekorektní jednání v rámci bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 • falšování smluv,
 • zneužívání informací v obchodním styku,
 • akceptování pracovních podmínek, které jsou v rozporu s pravidly etického chování (např. porušování lidských práv),
 • poskytnutí neetických a nepravdivých informací (v rámci whistleblowingu), za účelem poškození jiné osoby či společnosti.

V rámci svých pravomocí se Colt CZ zavazuje zajistit osobám, kteří svědomitě nahlásili neetické jednání, ochranu před pronásledováním nebo jakoukoli jinou formou diskriminace ze strany dotčené strany, které se zpráva týkala.

Kromě toho Colt CZ zaručuje, že proti žádnému z jejích zaměstnanců nebude činěna odveta (propuštěním, zhoršením pracovní pozice, odejmutím bonusu apod.), za poskytnutí etického oznámení.

Oznamování protiprávního nebo neetického jednání

Jedním z nejcennějších aktiv společnosti Colt CZ  je její bezúhonnost. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze takovému jednání předcházet jsme připraveni přijímat oprávněné podněty. Pro odhalování možného protiprávního jednání jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému mohou zaměstnanci Společnosti a členové řídících a statutárních orgánů. Společnost v souladu se Zákonem vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci Společnosti a členové řídících a statutárních orgánů mohou prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit podezření na porušení právních předpisů uvedených v Zákoně.

Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Zákoně jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu. V souladu se Zákonem Společnost není povinna zabývat se anonymními oznámeními.

Jak oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Použijte pro oznámení vnitřní oznamovací systém dostupný na https://coltczg.whistlelink.com/

Osobní oznámení

Příslušnými osobami jsou:

JUDr. Josef Adam, LL.M., General Counsel, tel. +420 602 552 479, e-mail adam@coltczgroup.com

Mgr. Pavel Dolák, LL.M., Deputy General Counsel, +420 724 550 579, e-mail dolak@coltczgroup.com nebo compliance@coltczgroup.com.

Příslušné osoby můžete kontaktovat za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.