25. listopadu 2021

CZG – Česká zbrojovka Group SE dosáhla za prvních devět měsíců roku 2021 výnosů v hodnotě 7,6 miliard korun

Praha (25. listopadu 2021) ― CZG - Česká zbrojovka Group SE („CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za devět měsíců roku 2021 končících 30. září.

 Klíčové finanční údaje roku za prvních 9 měsíců roku 2021:

  • Výnosy skupiny za prvních 9 měsíců 2021 dosáhly 7,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 53,1 %, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021. 
  • Normalizovaná EBITDA (upravená o jednorázové položky spojené s akvizicí Coltu) dosáhla za první tři čtvrtletí roku 2021 výše 1 613,3 mil. Kč, tedy o 45,7 % meziročně více.
  • Provozní výsledek hospodaření za prvních devět měsíců 2021 činil 902,0 mil. Kč, o 10,6 % více než za prvních devět měsíců roku 2020. Nižší nárůst v porovnání s EBITDA je zapříčiněn zejména nárůstem odpisů a amortizace, a to i v souvislosti s akvizicí společnosti Colt
  • Čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři čtvrtletí roku 902,8 milionu Kč, což je o 89,1 % více než ve stejném období loňského roku.
  • Počet prodaných zbraní se za první tři čtvrtletí roku 2021 zvýšil o 37,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 a překonal 463 tisíc prodaných kusů.

„Výsledky za prvních devět měsíců 2021 zřetelně ukazují, že strategie naší Skupiny, síla klíčových značek, a produktový mix v kombinaci s cenovou politikou dokáží splnit očekávání našich zákazníků a zároveň tvoří dlouhodobou hodnotu pro naše investory,” komentoval výsledky Jan Drahota, předseda představenstva CZG. „Zaznamenali jsme nárůst tržeb ve všech teritoriích. Spojené státy i nadále zůstávají největším trhem pro naši skupinu. Těší nás pokračující spolupráce s Armádou České republiky, kdy se ve třetím čtvrtletí rozeběhly dodávky pod rámcovou smlouvou. Konkrétně se jednalo o dodávky útočných pušek BREN 2 s příslušenstvím,“ doplnil Jan Drahota.

Výnosy

Oproti výsledku k 30. září 2020 výnosy za prvních devět měsíců 2021 k 30. září vzrostly o 53,1 %, na celkovou částku 7,6 mld. Kč, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům ve všech regionech (viz tabulka níže) a konsolidaci výnosů Coltu od 21. května 2021.

Výnosy v ČR za devět měsíců k 30. září 2021 vzrostly o 6,9 %, na 522,4 mil. Kč. Nižší prodeje z prvního pololetí tohoto roku byly kompenzovány první realizací dodávek Armádě ČR pod rámcovou smlouvou, jež započaly v samotném třetím čtvrtletí 2021. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za prvních devět měsíců 2021 meziročně o 29,6 % na 4,5 mld. Kč především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidovaným výnosům Coltu v USA. Vzhledem k akvizici Coltu začala Skupina vykazovat výnosy realizované v Kanadě, které za prvních devět měsíců 2021 činily 329,6 milionu Kč, což je meziročně o 323,8 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2021 se meziročně zvýšily o 21,7 %, na 733,3 mil. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za prvních devět měsíců roku 2021 o 209,6 % na 673,3 mil. Kč, a to díky dodávkám zákazníkům z ozbrojených složek. Výnosy v Asii se za prvních devět měsíců 2021 zvýšily o 79,1 % na hodnotu 548,4 mil. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za první tři kvartály roku 2021 hodnoty 297,2 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 322,7 %.

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionu:

V tis. Kč

9 měsíců 2021

9 měsíců 2020

Změna v %

Podíl na celkových výnosech 2021 v %

ČR

522 398

219 056

138,5 %

6,9 %

USA

4 497 731

3 470 749

29,6 %

59,2 %

Kanada

329 560

77 769

323,8 %

4,3 %

Evropa (vyjma ČR)

733 338

602 630

21,7 %

9,6 %

Afrika

673 315

217 511

209,6 %

8,9 %

Asie

548 398

306 174

79,1 %

7,2 %

Ostatní

297 258

70 323

322,7 %

3,9 %

Celkem

7 601 998

4 964 212

53,1 %

100,0 %

 Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

9 měsíců 2021

9 měsíců 2020

Změna v %

Dlouhé palné zbraně

185 229

121 860

52,0 %

Krátké palné zbraně

277 965

215 629

28,9 %

Palné zbraně celkem

463 194

337 489

37,2 %

Provozní zisk a EBITDA[1]

Ukazatel EBITDA vzrostl za prvních devět měsíců roku 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 28,9 %, na 1,4 mld. Kč, a to zejména vlivem významného růstu globálních prodejů.

Ukazatel normalizované EBITDA očištěný o mimořádné vlivy spojené s akvizicí Coltu činil za prvních devět měsíců roku 2021 1,6 mld. Kč. Mezi tyto vlivy patří především náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu a odpis zmařené investice v souvislosti s projektem v Arkansasu.

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za prvních devět měsíců 2021 výše 902,0 mil. Kč, což je o 10,6 % meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se za první tři čtvrtletí 2021 meziročně zvýšil o 81,7 % a dosáhl hodnoty 1,1 mld. Kč. Tento růst souvisí s nárůstem provozního zisku a kladným vlivem finančních operací.

Zisk za období po zdanění

Zisk za období po zdanění se za prvních devět měsíců 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zvýšil o 89,1 % a dosáhl hodnoty 902,8 mil. Kč.

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny za prvních devět měsíců roku 2021 dosáhly hodnoty 393,4 mil. Kč, tedy meziročně o 83,9 % více, a představovaly tak 5,2% podíl z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s dříve publikovaným výhledem na rok 2021 (5–7 % z celkových výnosů v roce 2021). Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobních zařízení a kapacit Skupiny.

Aktualizace výhledu do konce roku 2021

Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření CZG a k příznivému vývoji výsledků skupiny Colt k datu této zprávy vedení Společnosti očekává, že celkové výnosy skupiny CZG, včetně přínosů skupiny Colt od data převzetí (21. května 2021), se budou blížit horní hranici komunikovaného výhledu ve výši 10,34–10,64 mld. Kč. Stejně tak očekávaná výše ukazatele EBITDA by se měla blížit horní hranici komunikovaného pásma 1,99–2,19 miliardy Kč v roce 2021.

Hlavní výzvou Společnosti zůstává i nadále její schopnost uspokojit celosvětově silnou poptávku jak z hlediska vlastních výrobních kapacit, tak z hlediska kapacit dodavatelského řetězce. To je ovlivněno řadou faktorů, včetně přetrvávající napjaté situace kolem pandemie covid-19.

Ostatní klíčové informace týkající se Společnosti do doby zveřejnění této zprávy

Dozorčí rada Společnosti jmenovala novým členem představenstva CZG pana Josefa Adama, který byl následně zvolen místopředsedou představenstva. Ve své nové roli Josef Adam zaujal pozici tajemníka Společnosti (Corporate Secretary) namísto Jany Růžičkové, která ze své pozice v představenstvu odstoupila a zároveň byla kooptována do dozorčí rady CZG. V dozorčí radě Jana Růžičková nahradila Věslavu Piegzovou, která ze své pozice odstoupila. Změny jsou účinné od 1. listopadu 2021. Kooptace Jany Růžičkové do dozorčí rady bude předložena ke schválení příští valné hromadě Společnosti.

Dne 9. září 2021 se snížil podíl majoritního akcionáře České zbrojovky Partners SE na základním kapitálu a hlasovacích právech CZG na 81,2 %, a to prodejem akcií CZG dvěma členům vedení CZG. Dokončením těchto transakcí došlo ke zvýšení podílu volně obchodovaných akcií Společnosti (free float) na 18,8 %.

Dne 16. listopadu oznámila Společnost, že její vedení bylo informováno, že někteří z akcionářů, jež nabyli akcie vypořádáním akvizice Coltu, prodali vybraným investorům 770 057 kusů akcií, představujících ne více než 2,3% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Prodej byl realizován tzv. zrychleným úpisem akcií (accelerated book-building process) a cena akcie byla stanovena na 476 Kč.

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. Své produkty prodává CZG především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems.

CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých provozech v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku zaměstnává CZG více než 2000 lidí.

 [1] Management Skupiny považuje ukazatel EBITDA za klíčový výkonnostní ukazatel hospodaření Skupiny. EBITDA se vypočítává jako zisk po zdanění za sledované období, navýšený o daň z příjmu, snížený o ostatní finanční příjmy, navýšený o ostatní finanční náklady, snížený o příjmy z úroků, navýšený o úrokové náklady a snížený o výnosy z derivátových operací a zvýšený o náklady z derivátových operací a navýšený o odpisy a amortizaci.