23. března 2023

Colt CZ Group SE dosáhla v roce 2022 rekordních výnosů v hodnotě 14,6 miliard korun

Praha (23. března 2023) ― Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2022 končící 31. prosince.

Klíčové finanční údaje roku 2022:

▶ Výnosy Skupiny v roce 2022 dosáhly 14 589,8 mil. Kč, což odpovídá  horní hranici indikovaného celoročního výhledu. Tato hodnota představuje meziroční nárůst o 36,5 %.  Hlavní důvody nárůstu jsou vyšší počet prodaných zbraní, lepší produktový mix a dále konsolidace výnosů Coltu.

▶ Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla za rok 2022 výše 3 365,3 mil. Kč, což je o 55,2 % více než v roce 2021. [1]

▶ Čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2022 celkem 2 034,2 mil. Kč, což je o 167,5 % více než v roce 2021.

▶ Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2022 celkem 2 280,5 mil. Kč, což je o 96,4 % více než v roce 2021.

▶ Počet prodaných zbraní se v roce 2022 zvýšil o 10,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl téměř 700 tisíc prodaných kusů.

▶ Představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii s možností volby výplaty v hotovosti nebo dividendy v akciích.

 „Výsledky za rok 2022 dokazují, že jsme na správné cestě dosáhnout naší vize stát se uznávaným nesporným lídrem v oblasti ručních palných zbraní. Vývoj na našich klíčových trzích v roce 2022 potvrdil správnost našeho rozhodnutí směřovat k vyrovnanému poměru mezi prodeji zákazníkům z řad ozbrojených složek a zákazníkům na komerčních trzích. Poměrně výrazný pokles amerického komerčního trhu jsme dokázali nahradit prodeji našich výrobků zejména armádním zákazníkům. I nadále budeme usilovat o posílení naší pozice v tomto segmentu, ve kterém došlo ke skokovému nárůstu obchodního potenciálu, vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v celém světě. Vzhledem k pozitivním výsledkům se představenstvo Společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě výrazně vyšší dividendu ve výši 30 Kč na akcii,“ komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.

Výnosy

Výnosy v roce 2022 vzrostly o 36,5 % na celkovou částku 14,6 mld. Kč oproti roku 2021, zejména díky nárůstu počtu prodaných zbraní, lepšímu prodejnímu mixu a konsolidaci výnosů Coltu. Skupina tak splnila svůj celoroční výhled hospodaření na jeho horní hranici.

Výnosy v ČR v roce 2022 vzrostly o 133,7 %, na 1,9 mld. Kč z důvodu dodávek Armádě ČR pod rámcovým kontraktem. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly v roce 2022 meziročně o 11,8 % na 7,0 mld. Kč především díky celoroční konsolidaci Coltu v USA oproti roku 2021 (Colt byl zahrnut do konsolidace od 21.5.2021). Výnosy v Kanadě činily 1,8 mld. Kč, což je meziročně o 221,6 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) se v roce 2022 meziročně zvýšily o 50,3 % na 1,6 mld. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly v roce 2022 o 67,7 % na 243,3 mil. Kč, v důsledku velkých jednorázových dodávek zákazníkům z řad ozbrojených složek, které probíhaly v roce 2021. Výnosy v Asii se v roce 2022 zvýšily o 103,9 % na hodnotu 1,5 mld. Kč. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za rok 2022 hodnoty 594,7 mil. Kč, a meziročně tak vzrostly o 12,0 %.

Příjmy Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionů:

V tis. Kč

Za rok končící 31. prosincem 2022

Za rok končící 31. prosincem 2021

Změna v %

Podíl na celkových výnosech 2022 v %

ČR

1 926 379

824 128

133,7 %

13,2 %

USA

6 983 933

6 248 038

11,8 %

47,9 %

Kanada

1 773 822

551 509

221,6 %

12,2 %

Evropa (vyjma ČR)

1 584 169

1 053 754

50,3 %

10,9 %

Afrika

243 317

752 850

-67,7 %

1,7 %

Asie

1 483 412

727 426

103,9 %

10,2 %

Ostatní

594 742

531 222

12,0 %

4,1 %

Celkem

14 589 774

10 688 927

36,5 %

100,0 %

 

Počet prodaných zbraní podle typu:

V ks

Za rok končící 31. prosincem 2022

Za rok končící 31. prosincem 2021

Změna v %

Dlouhé palné zbraně

289 479

246 777

17,3 %

Krátké palné zbraně

403 912

 380 695

6,1 %

Palné zbraně celkem

693 391

627 472

10,5 %

EBITDA a upravená EBITDA [2]

Ukazatel EBITDA (včetně mimořádných vlivů) vzrostl v roce 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 72,7 %, na 3 109,1 mil. Kč, a to zejména vlivem růstu prodejů a celoroční konsolidace Coltu oproti roku 2021 (Colt byl zahrnut do konsolidace od 21.5.2021). Opačně naopak působil nárůst spotřeby materiálů a surovin spojený s nárůstem prodejů a cen vstupů, vyšší osobní náklady. Marže ukazatele EBITDA v roce 2022 dosáhla hodnoty 21,3 % oproti hodnotě 16,8 % v roce 2021.

Ukazatel upravené EBITDA činil v roce 2022 celkem 3 365,3 mil. Kč, což je o 55,2 % meziročně více.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se v roce 2022 meziročně zvýšil o 152,9 % a dosáhl hodnoty 2 356,2 mil. Kč díky nárůstu provozní výkonnosti Skupiny a kladnému finančnímu výsledku, ke kterému přispěly zisky z derivátových operací.

Díky zajištění kurzu české koruny vůči EUR a USD, kdy se tržní kurzy pohybovaly pod hodnotou průměrných zajištěných kurzů v rámci Skupiny, Skupina realizovala v roce 2022 zisky ze zajišťovacích derivátových operací.

Zisk za období po zdanění a upravený zisk za období [3]

Zisk za období po zdanění se v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 167,5 % a dosáhl hodnoty 2 034,2 mil. Kč. Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2022 výše 2 280,5 mil. Kč, což je o 96,4 % více než ve stejném období loňského roku.

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2022 dosáhly hodnoty 679,7 mil. Kč, tedy meziročně o 7,3 % více, a představovaly tak 4,7 % podíl z celkových výnosů za toto období, což je lepší nežli publikovaný výhled na rok 2022 (5–7 % z celkových výnosů). Kapitálové výdaje byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobních zařízení a kapacit Skupiny, přičemž většina výdajů byla realizována ve výrobním závodě Česká zbrojovka a.s. se sídlem v České republice.

Výhled na rok 2023

Vzhledem k současnému vývoji na celosvětových trzích a vývoji v České republice, nejistotám na straně poptávky a inflačním tlakům na nákladové straně se vedení Společnosti rozhodlo prezentovat výhled na rok 2023 ve třech scénářích. Tento výhled bude následně upřesňován v průběhu roku v závislosti na vývoji hospodaření. 

V mil. Kč

Výhled

Meziroční změna v %

Varianta I Pesimistická

 

 

Výnosy

15 100 – 15 500

3,5 % - 6,2 %

Upravená EBITDA

3 100 – 3 300

-7,9 % až - 1,9 %

Varianta II Neutrální

 

 

Výnosy

16 100 – 16 500

10,4 % - 13,1 %

Upravená EBITDA

3 400 – 3 600

1,0 % - 7,0 %

Scénář III Group Ambice

 

 

Výnosy

16 400 – 16 900

12,4 % - 15,8 %

Upravená EBITDA

3 600 – 3 800

7,0 % - 12,9 %

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2023 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2023, což je v souladu se střednědobým výhledem.

Provozní a finanční situace Skupiny v roce 2023 bude i nadále ovlivněna skutečnostmi, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem války na Ukrajině.

Česká republika je těmito dopady zasažena více nežli Spojené státy americké, a to především z důvodu energetické závislosti země na Rusku a závislosti na tranzitu energií z Ruska. Od konce roku 2022 se společnosti Skupiny v České republice potýkají s rostoucími cenami elektřiny, plynu a pohonných hmot, rostoucí mírou inflace, zdražováním a dílčími výpadky v dodávkách vstupních komodit. Ruská invaze ještě zesílila problémy v dodavatelském řetězci, které vznikly už během covidové pandemie. Společnost odhaduje, že se její celkové náklady na energie v roce 2023 budou na přibližně stejné úrovni jako v roce 2022. Důvody jsou pokles spotřeby energie v rámci úsporných opatření, pokles tržní ceny energií od konce loňského roku a státní podpora v České republice. Společnost věří, že bude schopna do jisté míry promítnout růst cen některých vstupů do prodejních cen. Vytvoření správné skladby výrobků a prodejního sortimentu bude klíčové pro udržení ziskovosti Skupiny v tomto inflačním prostředí v roce 2023.

Prodejní výsledky v roce 2023 může ovlivnit současné zpomalení nejvýznamnějšího komerčního trhu pro Skupinu, kterým jsou Spojené státy americké. Zpomalení je určitou korekcí rychlého růstu prodejů z předchozích let vyvolaného společenskou  situací v USA. V kontextu stále se zvyšující produktivity práce v závodě v Uherském Brodě a schopnosti dosáhnout stejného výkonu s menším počtem zaměstnanců, je Skupina připravena reagovat na další fluktuaci poptávky na komerčním trhu v USA úpravami výrobního taktu a struktury výrobkového mixu, optimalizací počtu zaměstnanců a dalšími opatřeními ve výrobním závodu v České republice.

Návrh výplaty dividendy

Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii ze svého čistého zisku za rok 2023. V porovnání s výplatou 25 Kč v loňském roce se jedná o 20 % nárůst. Akcionáři budou mít možnost volit mezi výplatou dividendy v hotovosti a dividendou ve formě akcií, dle jejich rozhodnutí. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou, jež se bude konat do konce prvního pololetí 2023.

 O společnosti Colt CZ Group SE

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,9 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 23,1 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                           Kontakt pro investory

Eva Svobodová                                                                 Klára Šípová

ředitelka pro vnější vztahy                                                 Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                              Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                       Tel.: + 420 724 255 715

e-mail: media@coltczgroup.com                                        e-mail: sipova@coltczgroup.com[1] Upravená EBITDA za rok 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi v roce 2022 a s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

[2] Upravená EBITDA v roce 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi v roce 2022 a úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V roce 2021 byla EBITDA upravena o náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu, odpis zmařené investice v souvislosti s projektem v Arkansasu a přecenění zásob a jejich opravných položek v souvislosti s akvizicí COLT.

[3] Upravený čistý zisk v roce 2022 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi v roce 2022, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem a o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a náklady na emisi dluhopisů, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V roce 2021 byl čistý zisk upraven o náklady na profesionální poradce a ostatní služby spojené s akvizicí Coltu, odpis zmařené investice v souvislosti s projektem v Arkansasu, přecenění zásob a jejich opravných položek v souvislosti s akvizicí COLT, o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a náklady na emisi dluhopisů.