24. května 2023

Colt CZ Group SE zvýšila čistý zisk v prvním čtvrtletí 2023 o 7,9 procent na 587,8 mil. Kč

Praha (24. května 2023) ― Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ”, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři měsíce roku 2023 končící 31. březnem.

Klíčové finanční údaje za první čtvrtletí roku 2023:

▶     Výnosy Skupiny za první tři měsíce roku 2023 dosáhly 3,0 mld. Kč, což je meziročně o 15,2 % méně oproti prvnímu čtvrtletí 2022 z důvodu vyšší sezónnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizích měn, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech.

▶     EBITDA upravená o mimořádné položky dosáhla za první tři měsíce roku 2023 výše 683,4 mil. Kč, tedy o 28,4 % meziročně méně.

▶     Čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři měsíce roku 2023 celkem 587,8 mil. Kč, což je o 7,9 % více než ve stejném období loňského roku, zejména z titulu kladného finančního výsledku, jenž odráží výnosy z derivátových transakcí, které Skupina používá na zajištění proti výkyvům kurzu české koruny vůči USD a EUR.

▶       Počet prodaných zbraní za první tři měsíce roku 2023 poklesl o 25,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a činil 149 511 prodaných kusů.

„Výsledky za první tři měsíce letošního roku jsou relativně slabší v porovnáním se stejným obdobím roku 2022, které bylo nejsilnějším prvním čtvrtletím roku v historii naší Skupiny. Finanční čísla odrážejí větší sezónnost našeho podnikání související s nárůstem podílu prodejů zákazníkům ze segmentu ozbrojených složek, posilování české koruny vůči USD a EUR a dále relativní zpomalení komerčního trhu v USA v některých segmentech, kde byla značka CZ tradičně silná. S tímto vývojem jsme počítali a reagovali jsme na něj řadou provozních a nákladových opatření. Zároveň se nám daří uzavírat nové kontrakty pro ozbrojené složky na klíčových trzích. Management Skupiny pracuje na tom, aby naplnil indikovanou ambici celoročního výsledku tržeb a dalších KPI Skupiny na rok 2023. Kladně hodnotíme nárůst čistého zisku, který je zásadní pro naši schopnost vyplatit budoucí dividendy akcionářům,komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group. „Na probíhající valné hromadě se schvaluje mimo jiné výplata dividendy za loňský rok ve výši 30 Kč na akcii, což je o 20 % více oproti předchozímu roku,“ doplnil Jan Drahota.

Výnosy

Oproti výsledku k 31. březnu 2022 výnosy za první tři měsíce 2023 poklesly o 15,2 %, na částku 3,0 mld. Kč, zejména z důvodu silné srovnávací základny roku 2022, vyšší sezónnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizí měny, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech.

Výnosy v ČR za tři měsíce k 31. březnu 2023 vzrostly o 108,1 %, na 491,3 mil. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech poklesly za první tři měsíce 2023 meziročně o 24,7 % na 1,6 mld. Kč. Výnosy realizované v Kanadě za první tři měsíce 2023 činily 219,9 mil. Kč, což je meziročně o 7,4 % méně. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za první tři měsíce do 31. března 2023 se meziročně zvýšily o 38,8 %, na 381,8 mil. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za první tři měsíce roku 2023 o 245,0 % na 51,0 mil. Kč, z důvodu nových zakázek z řad ozbrojených složek. Výnosy v Asii za první tři měsíce 2023 poklesly o 75,1 % na hodnotu 133,4 mil. Kč z titulu realizace větších zakázek v segmentu ozbrojených složek v loňském roce. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za první tři měsíce roku 2023 hodnoty 102,1 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 19,4 %.

Podíl výnosů v jednotlivých regionech na celkových výnosech v prvním čtvrtletí 2023 kontinuálně navázal na vývoj za celý rok 2022, kdy například podíl výnosů z prodejů ve Spojených státech činil necelých 48 % z celkových výnosů a podíl výnosů z prodejů v ČR 13,2 %.

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny za sledované období podle regionu:

V tis. Kč

1. čtvrtletí 2023

1. čtvrtletí 2022

Změna v %

Podíl na celkových výnosech v %

ČR

491 319

236 067

108,1 %

16,3 %

USA

1 632 944

2 168 372

-24,7 %

54,2 %

Kanada

219 904

237 485

-7,4 %

7,3 %

Evropa (vyjma ČR)

381 785

275 003

38,8 %

12,7 %

Afrika

51 043

14 796

245,0 %

1,7 %

Asie

133 421

536 253

-75,1 %

4,4 %

Ostatní

102 140

85 581

19,4 %

3,4 %

Celkem

3 012 556

3 553 557

-15,2 %

100,0 %

 

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

1. čtvrtletí 2023

1. čtvrtletí 2022

Změna v %

Krátké palné zbraně

92 491

118 173

-21,7 %

Dlouhé palné zbraně

57 020

82 069

-30,5 %

Palné zbraně celkem

149 511

200 242

-25,3 %

 

EBITDA, upravená EBITDA[1] a provozní zisk

Ukazatel EBITDA se za první tři měsíce roku 2023 snížil ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 o 37,3 %, na 599,1 mil. Kč

Ukazatel EBITDA upravený o mimořádné položky za první tři měsíce roku 2023 dosáhl výše 683,4 mil. Kč, což je o 28,4 % méně nežli v roce 2022. Ukazatel EBITDA za první tři měsíce roku 2023 byl upraven o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a z podstatné části s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období.

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za první čtvrtletí roku 2023 výše 411,5 mil. Kč, což je o 45,1 % meziročně méně.

Zisk před zdaněním

Zisk před zdaněním se za první tři měsíce 2023 meziročně zvýšil o 1,1 % a dosáhl hodnoty 734,7 mil. Kč. Tento růst souvisí s kladným finančním výsledkem Skupiny.

Zisk za období po zdanění / Upravený zisk za období[2]

Zisk za období po zdanění se za první čtvrtletí 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zvýšil o 7,9 % a dosáhl hodnoty 587,8 mil. Kč díky pozitivnímu vlivu výnosů z derivátových transakcí, které Skupina používá na zajištění kurzu české koruny vůči USD a EUR.

Zisk za období po zdanění upravený o mimořádné položky se za první čtvrtletí 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zvýšil o 9,2 % a dosáhl hodnoty 689,9 mil. Kč.

Investice

Kapitálové výdaje Skupiny za první tři měsíce roku 2023 dosáhly hodnoty 154 mil. Kč, meziročně o 4,8 % více, a představovaly tak podíl 5,1 % z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2023 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2023).

Potvrzení výhledu na rok 2023

Výsledky hospodaření Skupiny za první čtvrtletí 2023 odpovídají scénářům, které Společnost indikovala v březnu tohoto roku při zveřejnění předběžných celoročních výsledků. Prodejní výsledky za první čtvrtletí 2023 byly ovlivněny vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizích měn do české koruny a zpomalením nejvýznamnějšího komerčního trhu pro Skupinu, tzn. ve Spojených státech amerických. Nižší poptávka v USA ovlivnila prodeje výrobků značky CZ. Skupina reagovala na fluktuaci poptávky úpravami výrobního taktu a struktury produktového mixu, optimalizací počtu zaměstnanců a dalšími opatřeními, a to především v České republice.

Zároveň se podařilo uzavřít řadu významných kontraktů v segmentu ozbrojených složek jak v Evropě, tak i v zámoří, které by se měly uskutečnit ještě v tomto roce.

I přes tyto pozitivní zprávy se Společnost rozhodla zaujmout obezřetný přístup a prozatím neměnit komunikovaný výhled na rok 2023, který zůstává nadále ve třech scénářích.

Výhled na rok 2023

V mil. Kč

Výhled

Meziroční změna v %

Varianta I Pesimistická

 

 

Výnosy

15 100 – 15 500

3,5 % – 6,2 %

Upravená EBITDA

3 100 – 3 300

-7,9 % až -1,9 %

Varianta II Neutrální

 

 

Výnosy

16 100 – 16 500

10,4 % – 13,1 %

Upravená EBITDA

3 400 – 3 600

1,0 % – 7,0 %

Scénář III Group Ambice

 

 

Výnosy

16 400 – 16 900

12,4 % – 15,8 %

Upravená EBITDA

3 600 – 3 800

7,0 % – 12,9 %

Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2023 by mohly dosáhnout hodnoty 5 % z očekávaných celkových výnosů v roce 2023, což je v souladu se střednědobým výhledem.

 

Ostatní klíčové informace týkající se Společnosti do doby zveřejnění této zprávy

Společnost navrhla valné hromadě ke schválení mimo zasedání (per rollam) výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii ze svého čistého zisku za rok 2022. V porovnání s výplatou 25 Kč v loňském roce se jedná o 20 % nárůst. Rozhodnutí valné hromady proběhne 12. června 2023. Rozhodný den pro výplatu dividendy byl stanoven na 19. června 2023.

Přílohou k této zprávě je zkrácená konsolidovaná mezitímní účetní závěrka za období tří měsíců od 1. ledna do 31. března 2023.

 

O společnosti Colt CZ Group SE 

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.

Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku. Skupina je ze 76,0 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,0 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                           Kontakt pro investory                                                   

Eva Svobodová                                                                 Klára Šípová                         

ředitelka pro vnější vztahy                                                 Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                             Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                       Tel.: + 420 724 255 715

email: media@coltczgroup.com                                        email: sipova@coltczgroup.com                                                 [1] Upravená EBITDA za první čtvrtletí 2023 o mimořádné náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi a s náklady v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem, jež obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022 Společnost nevykazovala ukazatel upravené EBITDA očištěný o mimořádné vlivy.

[2] Upravený čistý zisk v první čtvrtletí roku 2023 o mimořádné jednorázové náklady spojené s nerealizovanými akvizicemi, úhradami vázanými na akcie v souvislosti se zaměstnaneckým opčním plánem a o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu a náklady na emisi dluhopisů, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. V prvním čtvrtletí roku 2022 byl čistý zisk upraven o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu.