29. června 2023

Colt CZ Group vydala svou první Zprávu o udržitelném rozvoji

Praha (29. června 2023) ― Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes vydala svou první Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2022. Zpráva identifikuje klíčové oblasti, v nichž má činnost Skupiny významný dopad na životní prostředí a společnost, a stanovuje relevantní a dosažitelné cíle v rámci čtyř konkrétních pilířů – Životní prostředí, Lidé, VýrobkySpráva a řízení.

„Věříme, že koncept udržitelnosti musí být zakotven v naší obchodní strategii a že musíme začlenit udržitelné postupy do všech aspektů našeho myšlení i naší činnosti. Angažovanost v oblasti udržitelnosti chápeme jako příležitost k transformaci naší činnosti umožněním změn, urychlením inovací a podporou spolupráce, přičemž zároveň chceme upevňovat důvěru našich zaměstnanců, zákazníků a širší společnosti,“ uvedl Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group.

Colt CZ se svůj růst snaží vyvážit odpovědným přístupem k životnímu prostředí a zajištěním wellbeing svých zaměstnanců i těch, kteří se Skupinou spolupracují nebo mohou být její činností ovlivněni. Za tímto účelem byly v rámci čtyř specifických pilířů – Životní prostředí, Lidé, Výrobky a Správa a řízení – stanoveny následující cíle a úkoly:

Životní prostředí

Cílem Skupiny je podporovat ekologickou efektivitu provozu minimalizací dopadu její činnosti na životní prostředí, a to předcházením znečištění, snižováním množství odpadu, úsporami energie a omezováním spotřeby vody.

Lidé

Pro současné i budoucí zaměstnance se Skupina snaží být vyhledávaným zaměstnavatelem a aktivním účastníkem dění v komunitách, ve kterých Colt CZ působí. To zahrnuje získávání a rozvíjení talentovaných lidí v inkluzivním prostředí a zajištění zdraví a wellbeing našich zaměstnanců i posilování místních komunit.

Výrobky

Cílem Colt CZ je začlenit inovaci a spolehlivost do DNA svých výrobků a procesů s ambicí podporovat inovativní technologie pro výrobu spolehlivých a odolných výrobků a budovat trvalé vztahy se zákazníky.

Správa a řízení

Odpovědného podnikání je základním kamenem strategie udržitelného řízení pro Správu a řízení Skupiny. Společnost podniká eticky a podporuje své partnery, aby dodržovali stejně vysoké standardy.

 

Aby se Společnost připravila na požadavky směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) a zajistila měřitelnost a škálovatelnost svého pokroku, nastavila své postupy předkládání zpráv v souladu s Global Reporting Initiative (GRI). Dále Colt CZ uplatnila Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDGs). Colt CZ Group svými aktivitami přispívá k dosažení následujících cílů: Kvalitní vzdělávání; důstojná práce a hospodářský růst; průmysl, inovace a infrastruktura; odpovědná spotřeba a výroba; klimatická opatření a mír, spravedlnost a silné instituce.

Skupina si uvědomuje, že udržitelnost musí být koordinovaným a dlouhodobým úsilím s jasně definovanými prioritami. Mezi ně patří výpočet uhlíkové stopy za celou Skupinu v oblasti přímých a nepřímých emisí z energií (Scope 1 a 2) a příprava plánu dekarbonizace, který zahrnuje stanovení cílů pro jejich snížení. Pro Českou zbrojovku v Uherském Brodě byla stanovena a je realizována strategie dekarbonizace, která zahrnuje návrh úsporných opatření, jako je zateplení budov, účinnější osvětlovací systémy, výměna transformátorů nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu. Tato strategie slouží jako best practice pro ostatní výrobní závody Skupiny. Mezi další oblasti, které mají pro Skupinu zásadní význam, patří zlepšení systému sběru a sledování dat a zavedení relevantních ukazatelů např. v odpadovém hospodářství a recyklaci, nebo vzdělávání a wellbeing zaměstnanců.

Zprávu o udržitelném rozvoji Colt CZ Group za rok 2022 najdete zde.

 

O společnosti Colt CZ Group SE 

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems.

Skupina Colt CZ sídlí v České republice a zaměstnává více než 2000 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Skupina je ze 76,0 % vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24,0 % tvoří veřejně obchodované akcie.

 

Kontakt pro média                                                           Kontakt pro investory                             

Eva Svobodová                                                                  Klára Šípová                         

ředitelka pro vnější vztahy                                                 Investor Relations

Colt CZ Group SE                                                              Colt CZ Group SE

Tel.: +420 735 793 656                                                       Tel.: + 420 724 255 715         

email: media@coltczgroup.com                                         email: sipova@coltczgroup.com